Jak znaleźć nisze komunikacyjne?

Nisza komunikacyjna to obszar medialny, w którym informacje na temat zarządzanej marki nie występują wcale lub pojawiają się rzadziej w porównaniu z konkurencją. Powody takiego stanu rzeczy mogą być różne: brak dotarcia z informacją do niektórych mediów, nieuświadomione realizowanie utartych schematów komunikacyjnych, czy też po prostu lepsza współpraca specjalisty PR z dziennikarzami. Identyfikacja wymienionych przesłanek jest pierwszym krokiem w walce o uwagę klienta.

W jakich obszarach można wskazać nisze?

Przede wszystkim w zakresie autorów publikacji: dziennikarzy najczęściej piszących o marce, specjalizujących się w danej dziedzinie czy pomijających w dotychczasowej komunikacji badaną markę, a podejmujących tematykę związaną z konkurencją. Ciekawych wniosków może dostarczyć analiza struktury publikacji w poszczególnych mediach – które źródła szeroko omawiają temat, a które jedynie wzmiankują. Można też wziąć pod uwagę wartość materiałów – w stosunku liczby publikacji i ich ekwiwalentu reklamowego znajdują odzwierciedlenie m.in. zasięg mediów czy wielkość materiałów.

Komu i do czego przydaje się taka analiza?

Wiedza, że niektórzy dziennikarze są zainteresowaniu konkretną tematyka, produktem lub usługą, pomaga osobom odpowiedzialnym za komunikację w podjęciu precyzyjnie zaplanowanych działań. Ich rezultatem może być zwiększenie liczby publikacji, poszerzenie ich zasięgu, wzrost ekwiwalentu reklamowego lub pojawienie się materiałów o konkretnym wydźwięku. Analiza nisz komunikacyjnych pozwala również na zidentyfikowanie ambasadorów marki.

Określanie nisz komunikacyjnych ma formę zaawansowanego badania medialnego, które porównuje efekty komunikacyjne dla konkretnych brandów w poszczególnych mediach. 

Raport na temat nisz komunikacyjnych wykazuje różnice w efektach komunikacji zarówno przez pryzmat publikacji w poszczególnych tytułach, jak i autorstwa konkretnych dziennikarzy. Służy przede wszystkim wskazaniu mocnych i słabych stron komunikacji.

Jeden ze sposobów wskazania nisz komunikacyjnych w zakresie współpracy z poszczególnymi mediami. Tabela przedstawia liczbę informacji na temat każdego z podmiotów w najaktywniejszych tytułach medialnych. Kolor różowy oznacza silną obecność marki w danym medium, a kolor niebieski – słabą.