RODO

STRONA GŁÓWNA >> RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PSMM SP. Z O.O.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”), przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest spółka PSMM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 14 (60-801), zwana dalej Administratorem lub PSMM.

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

JAK PRZETWARZAMY DANE?

PSMM dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz przetwarzane dalej w sposób zgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

KIEDY PRZETWARZAMY DANE?

Dane przetwarzamy w sytuacjach, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. skierowania zapytania/oferty mailowo lub telefonicznie, złożenia swojej aplikacji) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. z ogólnodostępnej przestrzeni internetowej, czy od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem/klientem).

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z RELACJAMI BIZNESOWYMI I KONTAKTEM

a/ Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (klientów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników/współpracowników i innych osób – przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy strony WWW.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców/zleceniodawców.

b/ Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • rozliczenia umów;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji/kontaktu w tym zakresie;
 • marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług PSMM;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez PSMM jest:

 • niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art.6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, a także kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 10 ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie prowadzonych dodatkowych działań marketingowych z wykorzystaniem adresu e-mail.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie czy też w celu prowadzenia korespondencji.

c/ Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osób, które skontaktowały się z PSMM, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody będziemy je przetwarzać do momentu jej odwołania przez osobę, której Dane dotyczą. Nie będzie to miało wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie przed jej wycofaniem.

d/ Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (np. podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT czy marketingu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ

a/ Jakie Dane przetwarzamy w związku z rekrutacją?

Jako Administrator przetwarzamy Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, Dane dotyczące uprawień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

b/ Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z rekrutacją?

W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, natomiast w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji – Państwa zgoda (art.6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

c/ Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z rekrutacją?

Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d/ Kto jest odbiorcą Danych w związku z rekrutacją?

Dane przetwarzane przez nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane innym podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT.

 

CZY PAŃSTWA DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, PSMM podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

 • stosowanie określonych klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 • transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 

JAKIE UPRAWNIENIA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopii;
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KONTAKT

W sprawach związanych z przetwarzanie Danych mogą się Państwo skontaktować z PSMM pod adresem e-mail: iod@psmm.pl.

 

REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ