Aktualności

27-12-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2. - informacja o wyborze Wykonawcy

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert do dnia 23-12-2016

Baza konkurencyjności -ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.

Nazwa zamawiającego PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer ogłoszenia 1014813 Status ogłoszenia Zakończone Miejsce i sposób składania ofert 1) osobiście w siedzibie firmy: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o., ul. Marcelińska 14, 60-801 Poznań 2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o., ul. Marcelińska 14, 60-801 Poznań 3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: oferty-poir@psmm.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę oferty-poir@psmm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Jarosław Zieliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 61 6626005

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Automatyzacja i optymalizacja efektywnej metody śledzenia rezonansu informacji w mediach polskojęzycznych wraz z analizą sentymentu wartościowań” Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. ogłasza zapytanie

Zakup serwerów typu blade wraz z obudową - 6 sztuk w formie leasingu Czas trwania leasingu to 22 m-ce i zakończenie leasingu do grudnia 2018 roku.

Kategoria ogłoszenia Dostawy

Podkategoria ogłoszenia Sprzęt IT

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Poznań

Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia Pozyskanie oferty na zakup serwerów wraz z obudową w formie leasingu Czas trwania leasingu to 22 m-ce i zakończenie leasingu do grudnia 2018 roku

Przedmiot zamówienia

UWAGA!!! w związku z ograniczoną liczbą "dostępnym znaków do edycji w bazie konkurencyjności w sekcji przedmiot zamówienia" Beneficjent załącza zapytanie ofertowe wraz ze szczególowym opisem przedmiotu zamówienia.

W ramach realizacji projektu Beneficjent zaplanował zakup poniższych Urządzeń:

1. Leasing operacyjny Macierzy dyskowej – 1 sztuka 2. Leasing operacyjny serwerów typu blade wraz z obudową 6 sztuk 2 A Zarządzanie infrastrukturą serwerów typu Blade: 2 B- Serwery typu BLADE wraz z obudową – 4 szt. 2 C- Serwery typu BLADE wraz z obudową – 2 szt.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

48822000-6 Serwery komputerowe 66114000-2 Usługi leasingu finansowego Kod CPV 48220000-6 Nazwa kodu CPV Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu

Harmonogram realizacji zamówienia Planowany termin realizacji dostawy sprzętu : nie później niż do dnia 15 marca 2017r

Załączniki Zapytanie Ofertowe wraz z Formularzem Ofertowym Pytania i wyjaśnienia Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Do postępowania zostaną dopuszczeni ofereni spełniający następujące warunki: 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Wykażą i udokumentują doświadczenie w realizacji projektów związanych z dostawą sprzętu typu blade typu macierz, w okresie ostatnich 1 roku przed upływem terminu składania ofert, Wiedza i doświadczenie Do postępowania zostaną dopuszczeni ofereni spełniający następujące warunki: -Wykażą i udokumentują doświadczenie w realizacji projektów związanych z dostawą sprzętu typu blade typu macierz, w okresie ostatnich 1 roku przed upływem terminu składania ofert,

Potencjał techniczny Do postępowania zostaną dopuszczeni ofereni spełniający następujące warunki: -Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Do postępowania zostaną dopuszczeni ofereni spełniający następujące warunki: - Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia Dodatkowe warunki Do postępowania zostaną dopuszczeni ofereni spełniający następujące warunki: 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Wykażą i udokumentują doświadczenie w realizacji projektów związanych z dostawą sprzętu typu blade typu macierz, w okresie ostatnich 1 roku przed upływem terminu składania ofert, 3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 5. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań. 6. Dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie minimalnych parametrów technicznych urządzeń=ń wskazanych w punkcie 1 niniejszego zapytania.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów: Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów: • kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem listów referencyjnych od poprzednich zamawiających na dostawę sprzętu typu blade z macierzą nie mniej niż 3 sztuki • kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem sprawozdania finansowego spółki za okres 2014-2015, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres,

1) Złożenie oferty zawierającej: • Nazwę, adres i NIP wykonawcy

• Datę wystawienia oferty • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów • Termin ważności oferty • Cenę netto i brutto 2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści: • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. • Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. • Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia. • Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. • Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. • Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób Warunki zmiany umowy • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi np.: terminu realizacji zamówienia, warunki płatności, zamiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia następujących dokumentów: • kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem listów referencyjnych od poprzednich zamawiających na dostawę sprzętu typu blade z macierzą nie mniej niż 3 sztuki • kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem sprawozdania finansowego spółki za okres 2014-2015, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres,

1) Złożenie oferty zawierającej: • Nazwę, adres i NIP wykonawcy • Datę wystawienia oferty • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów • Termin ważności oferty • Cenę netto i brutto 2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. • Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. • Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia. • Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. • Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. • Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:

C min A n = ----------------- x 100 x 80% C r

C min – cena minimalna w zbiorze C r – cena oferty rozpatrywanej A n – ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu rozumiany jako „czas podjęcia działania na rozwiązanie zgłoszonego przez Zamawiającego problemu dot. macierzy” będą przyznawane wg następujących przedziałów:  Do 4 godzin włącznie – 10 pkt Powyżej 4 godzin – 0 pkt.

Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu rozumiany jako „czas podjęcia działania na rozwiązanie zgłoszonego przez Zamawiającego problemu dot. serwerów” będą przyznawane wg następujących przedziałów:  Do 24 godzin włącznie (dot. dni roboczych) – 10 pkt Powyżej 24 godzin (do. Dni roboczych) – 0 pkt.

Czas reakcji serwisu rozumiany jako usunięcie problemu awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku ich awarii. Awaria rozumiana jako: utrata częściowa lub całkowita funkcji realizowanych przez urządzenie. W szczególności awaria komponentów elektronicznych lub utrata dostępu do danych składowanych na urządzeniu.

Wykluczenia Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), lub na ofercie/formularz oferenta.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres Marcelińska 14

60-801 Poznań wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu +48 602 485 637

NIP 7790016297

Tytuł projektu Automatyzacja i optymalizacja efektywnej metody śledzenia rezonansu informacji w mediach polskojęzycznych wraz z analizą sentymentu wartościowań.

Numer projektu POIR.01.01.01-00-1532/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Vernity Sp. z o.o. ul. Polska 60 60-595 Poznań

Data wpływu: 22/12/2016 Oferta cena wraz z leasingiem: 493 147,25 PLN

Pełna lista podmiotów Hardsoft TELEKOM Jarosław Koźmierczak