Regulamin konkursu „Rogale Marcińskie”

STRONA GŁÓWNA >> Regulamin konkursu „Rogale Marcińskie”

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Rogale Marcińskie” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez PSMM Sp. z o.o., ul. Marcelińska 14, 60-801 Poznań, NIP 7790016297 (zwanego dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/PSMMonitoring
 4. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne.
 5. Uczestnik oświadcza, że:
  a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko i adres do wysyłki) do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  e.  jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook
 6.  W Konkursie nie mogą brać udziału:
  a. Pracownicy Organizatora
  b. Osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy:
  a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe)
  b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka
  c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich
  d. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

II. Czas trwania Konkursu

Konkurs jest prowadzony w okresie od dnia 10.11.2023 (od momentu opublikowania postu konkursowego w serwisie Facebook) do dnia 13.11.2023 do godz. 16.00 (dalej „Czas trwania konkursu”).

III. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową (zwana dalej „Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

IV. Nagrody

 1. W Konkursie przewidziane są 3 nagrody tj. 3 paczki zawierające po 2 rogale marcińskie.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.
 3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
 4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

V. Przebieg konkursu

 1. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie: aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku odpowiedzieć na dwa pytania:
  – Ile rogali marcińskich znajduje się na obrazku?
  – Jakiego maku używa się w recepturze rogali?
 1. Nagrody trafią do 3 osób, które wstawią w komentarzu pod postem konkursowym prawidłowe odpowiedzi na dwa pytania wymienione w punkcie 1.
 2. Jeśli liczba osób, które odpowiedzą prawidłowo na pytania przekroczy liczbę nagród, Komisja przeprowadzi losowanie nagród.
 3. O wynikach Konkursu Komisja poinformuje w komentarzu pod postem w dniu 13 listopada 2023 r. o godz. 16.30


VI. Odbiór Nagród

 1. Laureaci zostaną poproszeni przez Organizatora o podanie swoich danych teleadresowych i numeru telefonu niezbędnych do przesłania informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody.
 2. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać do 14 listopada do godz. 13.00.
 3. Nieodebranie przesłanej Nagrody na adres wskazany przez Laureata oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi konkursu kurierem 15 listopada na koszt Organizatora na adres wskazany przez Laureata konkursu, na terenie Polski

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i do wydania nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom
 5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania
 6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.
 2. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody, bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres email marketing@psmm.pl, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia.
 4. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
 5. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  – zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej
  – niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem, świadczone przez firmy kurierskie usługi pocztowe;
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, portalu Facebook, a także za działania osób trzecich mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
 9. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 10. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 11. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie serwisie internetowym psmm.pl
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.
 13. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2019r., poz. 847 ze zm.).
 14. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia Konkursu poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na profilu PSMM na Facebooku
 16. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator.
 17. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, i przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ