Regulamin Konkursu „Dzień Teatru” z 29 marca 2021

STRONA GŁÓWNA >> Regulamin Konkursu „Dzień Teatru” z 29 marca 2021

I Postanowienia ogólne

1/ Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu „Dzień Teatru” (dalej: „Konkurs”), które Uczestnik (dalej „Uczestnik) akceptuje z chwilą przystąpienia do Konkursu
2/ Organizatorem Konkursu (dalej „Organizator”) jest PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-801) przy ul. Marcelińskiej 14, KRS 0000123532, NIP 7790016297
3/ Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator

II Uczestnik Konkursu

1/ Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada profil w serwisie Facebook oraz zaakceptowała Regulamin
2/ Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że:

 • zobowiązuje się̨ do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz regulaminu Facebooka
 • wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie
 • wyraża zgodę̨ na publikację przez Organizatora na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/PSMMonitoring/ swojego imienia i nazwiska

3/ Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być pracownicy Organizatora i spółek z Grupy PRESS-SERVICE

III Zasady Konkursu

1/ Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook https://www.facebook.com/PSMMonitoring/
2/ Konkurs trwa od 29 marca do 6 kwietnia 2021 roku do godz. 23.59
3/ Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie komentarza (dalej „Komentarz” pod postem konkursowym https://www.facebook.com/PSMMonitoring/posts/4392210754127077
4/ Komentarz ma być odpowiedzią̨ na pytanie opisane w poście konkursowym „Spektakl marzeń – jakie przedstawienie chciałbyś zobaczyć jako pierwsze po otwarciu teatrów i dlaczego? Uzasadnij krótko odpowiedź”
5/ Uczestnik może udzielić w trakcie trwania Konkursu jednego Komentarza
6/ Komentarze opublikowane po czasie trwania Konkursu nie będą̨ brane pod uwagę

IV  Nagrody w Konkursie

1/ W Konkursie przewidziana są 2 nagrody główne i 20 nagród dodatkowych
2/ Nagrody główne zostaną przyznane Uczestnikom, którzy zdaniem Organizatora udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie w Konkursie
3/ Nagrody dodatkowe zostaną przyznane pozostałym Uczestnikom Konkursu, a w przypadku większej liczby osób niż liczba nagród dodatkowych, przeprowadzone zostanie losowanie.
4/ Nagrodę główną stanowi zestawią zestawy produktów z butiku Teatru Wielkiego Opery Narodowej:

 • album Treliński lub album Boris Kudlicka
 • lornetka teatralna biała
 • świeca zapachowa
 • kubek okolicznościowy Czaj

oraz

5/ Nagrodami dodatkowymi są 3 losowo wybrane płyty z zestawu:

V Publikacja wyników i odbiór nagród

1/ Informacje o nagrodzonych Uczestnikach Konkursu zostaną̨ opublikowane pod postem konkursowym w środę 7 kwietnia 2021 roku
2/ Warunkiem odebrania Nagrody jest wysłanie w ciągu 48h w wiadomości prywatnej następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • adres do wysyłki
 • numer telefonu

3/ Niewysłanie wiadomości, wysłanie nieprawdziwych danych lub wysłanie danych po czasie powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody
4/ Nagroda zostanie wysłana po otrzymaniu przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 2
5/ Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika
6/ Nagrody są wysyłane tylko na terenie Polski
7/ Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne rzeczy

VI Zakres odpowiedzialności Organizatora

1/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych Uczestników, czas ich dostarczenia oraz brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
2/ Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ich Odpowiedzi w Konkursie fanpage’a które będą zawierały treści niezgodne z Regulaminem Facebooka, a także takie, które nie dotyczą Konkursu lub udzielone przez Osoby, które nie spełniają warunków Regulaminu

VII Ochrona danych osobowych

1/ Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator
2/ Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z dostarczeniem nagrody
3/ Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w Konkursie
4/ Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia
5/ Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@psmm.pl
6/ Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach Konkursu
7/ Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

VIII  Prawa autorskie

1/ Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują̨ Organizatorowi
2/ Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Odpowiedzi Konkursowych w celach marketingowych

 IX Reklamacje

1/ Reklamacje dotyczące Konkursu lub naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszone Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na fanpage’u Organizatora lub pisemnie na adres siedziby Organizatora
2/ Reklamacja lub zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail Uczestnika i/lub adres do korespondencji
 • opis reklamowanego zdarzenia

3/ Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora
4/ Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 roku

REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ