REGULAMIN PROMOCJI „MAMY LICENCJĘ NA MONITOROWANIE”

STRONA GŁÓWNA >> REGULAMIN PROMOCJI „MAMY LICENCJĘ NA MONITOROWANIE”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki promocji „Mamy licencję na monitorowanie” (dalej „Regulamin”), trwającej od 17 maja do 31 sierpnia 2021 r.
 2. Organizatorem promocji „Mamy licencję na monitorowanie” (dalej „Promocja”) jest PRESS-SERVICE Monitoring Mediów z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123532, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej 7790016297 (dalej „Organizator”).

§ 2
Zasady korzystania z Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba prawna, niebędąca klientem PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, która w trakcie trwania Promocji:
  – nawiąże kontakt z Organizatorem za pośrednictwem formularzy w domenach: psmm.pl lub mamy-licencje-na-monitorowanie.pl
  oraz
  – podpisze z Organizatorem umowę na przegląd mediów (z dowolnego medium: prasy, radia, telewizji, Internetu, social media) i nie zrezygnuje z zamówionego produktu przed upływem 12 lub 24 miesięcy.
 2. W przypadku spełnienia warunków określonych w punkcie powyżej Uczestnik Promocji otrzyma rabat na zamówiony produkt w postaci:
  – 1 miesiąca usługi przeglądu mediów gratis przy umowie zawartej na okres 12 miesięcy,
  – 3 miesięcy usługi przeglądu mediów gratis przy umowie zawartej na okres 24 miesięcy.
 3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba prawna będąca klientem Organizatora Promocji na dzień rozpoczęcia Promocji, która wypowie dotychczasową umowę w czasie trwania Promocji.
 4. Uczestnik Promocji, który skorzysta z rabatu, nie może bez ważnego powodu wypowiedzieć umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Uczestnik Promocji zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości sumy iloczynu:
  – liczby miesięcy, przez jakie usługa przeglądu mediów była wykonywana gratis
  oraz
  – średniej miesięcznej kwoty wynagrodzenia za przegląd mediów w okresie płatnego świadczenia usługi.

§ 3
Pozostałe postanowienia

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania Promocji. Zmiana zacznie obowiązywać od dnia jej publikacji na stronie internetowej psmm.pl

 

Poznań, 17 maja 2021 roku

PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ