Czy wiesz jak… interpretować rozmiar publikacji?

Każdy zmonitorowany materiał można ocenić pod względem jego wielkości. W zależności od powierzchni, jaką zajmuje informacja o analizowanym podmiocie lub temacie, wyróżniamy:

  • Artykuł – najobszerniejszą publikację medialną.

W przypadku prasy i internetu określa on informację przekraczającą pół strony formatu A4, a także taką, która prezentowana jest na jednej lub więcej kolumnach.
W radiu i telewizji artykuł odnosi się do materiału trwającego co najmniej 30 sekund.

  • Notkę – informację medialną średniej wielkości.

W prasie i internecie nie przekracza ona pół strony formatu A4.
W przypadku informacji radiowo-telewizyjnych jest to materiał trwający co najmniej 15 sekund.

  • Wzmiankę – najkrótszą informację, często jedno- lub kilkuzdaniową, która jedynie wspomina o analizowanym podmiocie.

W radiu i telewizji to materiał trwający krócej niż 15 sekund.

 

Rozmiar publikacji jest zmienną stosowaną bardzo często w raportach medialnych. Służy do przygotowania zestawień ilustrujących udział i rozkład w czasie artykułów, notek i wzmianek w całości przekazu, w podziale na media i źródła. Analitycy opracowują również zestawienia krzyżowe łączące rozmiar publikacji oraz wydźwięk. Z punktu widzenia wizerunku marki, najbardziej korzystne są oczywiście najobszerniejsze publikacje medialne o wydźwięku pozytywnym.

Rozmiar publikacji wykorzystywany jest również w ilościowych i jakościowych porównaniach przekazu z konkurencją.