Komunikat o błędzie

  • Notice: unserialize(): Error at offset 691 of 751 bytes w _ctools_export_unpack_object() (linia 820 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
  • Notice: Undefined index: body w ctools_custom_content_type_get_conf() (linia 150 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).
  • Notice: Undefined index: title w ctools_custom_content_type_render() (linia 177 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).
  • Notice: Undefined index: body w ctools_custom_content_type_render() (linia 180 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).
  • Notice: Undefined index: format w ctools_custom_content_type_render() (linia 185 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).

Aktualności

23-11-2015

Stanowisko w kwestii praw autorskich do naszych własnych dokumentalistycznych agencyjnych serwisów informacyjnych, dedykowanych abonentom

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. prowadzi prasową specjalistyczną, własną agencyjną działalność informacyjną, archiwalno-biblioteczną i analityczną w dziedzinie wieloźródłowej dokumentacji i informacji prasowej (medialnej) z powodzeniem już od ponad 45 lat. Usługi informacyjne, należącej do naszej Spółki, prasowej dokumentalistycznej Agencji Informacyjnej PRESS-SERVICE, polegają na wyszukiwaniu w prasie drukowanej i innych środkach społecznego przekazu oraz na wyborze informacji na określone tematy, jak również na wstępnej, bieżącej analizie i ocenie tych informacji, tworzeniu i na niepublicznym udostępnianiu ich twórczych rezultatów w formie dokumentalistycznych własnych serwisów agencyjnych. Są to dedykowane poszczególnym abonentom, chronione prawem autorskim Agencji Informacyjnej PRESS-SERVICE, periodyczne serwisy przeglądów adnotowanych informacji prasowych, które stanowią jedne z przejawów i form działalności naszej Spółki, jak i różne raporty i inne formy wieloźródłowej dokumentacji prasowej. Te specjalistyczne informacyjne działania prasowe niezmiennie były i są w pełni nadal legalne i niezależne, nie podlegają więc licencjonowaniu. Korzystamy z konstytucyjnej gwarancji wolności prasy, której w RP nadano rangę zasady ustrojowej.  

Spółka z o.o. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów jest prywatnym podmiotem prasowym, działa na podstawie Konstytucji RP, ustawy prawo prasowe, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich unormowań prawa międzynarodowego, dotyczących prawa do informacji oraz ochrony praw autorskich w konwencji berneńskiej, traktatach WIPO, umowie TRIPS i właściwych unormowań europejskich w prawie Unii Europejskiej i Rady Europy. Podstawową dokumentalistyczną prasową (medialną) statutową jednostką organizacyjną Spółki jest Agencja Informacyjna PRESS-SERVICE.

Działając jako specjalistyczna, dokumentalistyczna agencja prasowa, przygotowujemy dla abonentów nasze własne, autorskie, dokumentalistyczne przeglądy adnotowanych informacji zawartych w materiałach prasowych w prasie drukowanej oraz w mediach internetowych, radiowych, telewizyjnych i społecznościowych. Są one tworzone autorsko przez zatrudnionych w redakcjach Agencji Informacyjnej PRESS-SERVICE dziennikarzy dokumentalistów jako sporządzane na tej podstawie periodyczne niepubliczne, dedykowane, agencyjne serwisy przeglądów informacji prasowych (medialnych) w zakresie informacji znajdujących się we wcześniej rozpowszechnionych publikacjach periodycznych w „prasie i innych środkach społecznego przekazu” w rozumieniu art. 14 Konstytucji RP. czyli w prasie drukowanej, radiofonii i telewizji, Internecie i prasopodobnych formach periodycznych, medialnych publikacji, na podstawie odnośnych licencji ustawowych dozwolonego użytku. Licencje te, jako prawnomiędzynarodowe i ustawowe wyjątki, ograniczają prawa autorów materiałów prasowych i wydawców prasowych, jako ich ewentualnych następców prawnych (jednak tylko do tej części opublikowanych materiałów prasowych, które są utworami chronionymi prawem autorskim), w celu urzeczywistniania nadrzędnego, powszechnego prawa uzyskiwania, dalszego przekazywania oraz korzystania z wszelkich, wcześniej udostępnionych publicznie w prasie, niechronionych autorskoprawnie informacji. Brak ochrony autorskoprawnej treści informacyjnych i poszczególnych tematycznych informacji, zawartych najpierw w wieloźródłowych materiałach prasowych (medialnych) i legalność ich dalszego wykorzystywania wynika z faktu, iż są one dobrami publicznymi, które przechodzą i należą trwale do domeny publicznej po publikacji lub rozpowszechnieniu w inny sposób źródłowych materiałów prasowych.

Art. 25. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych statuuje licencję ustawową, zezwalającą na nieodpłatne cytowanie w przeglądach prasowych wcześniej rozpowszechnionych materiałów prasowych. Zaś art. 29 ust. 1 zezwala na nieodpłatne wykorzystywanie w samoistnych utworach urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości – w tym przypadku dokumentalistycznej odmiany przeglądów informacji prasowych. Takie korzystanie z cytowania w naszych własnych agencyjnych serwisach przeglądów adnotowanych informacji źródłowych materiałów prasowych, stanowi ich dozwolony użytek, który jako wyjątek wyłącza obowiązek zgód i uiszczania wynagrodzenia uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do cytowanych w nich referencyjnie źródłowych utworów. Pozytywny, kumulatywny zbieg tych ustawowych licencji dozwolonego użytku, które ograniczają treść autorskich majątkowych praw uprawnionych, jest też autorskoprawną podstawą legalności naszych własnych agencyjnych serwisów.   

Specjalistyczna prasowa dokumentalistyczna agencja informacyjna Spółki z o.o. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów nie wkracza zatem w ogóle w majątkowe prawa autorskie twórców wykorzystywanych do celów informacyjnych materiałów prasowych, które są chronione prawem autorskim, ani w prawa następców prawnych autorów tychże materiałów, jeśli nimi są lub tylko mogą ewentualnie być wydawcy prasowi. Wykorzystujemy zarówno chronione i niechronione autorskoprawnie materiały prasowe wyłącznie w formie prawnie dozwolonych referencyjnych cytatów tychże materiałów we własnych, informacyjnych utworach dokumentalistycznych, tworzonych legalnie przez Agencję i udostępnianych niepublicznie tylko ich abonentom w kolejnych wydaniach dedykowanych serwisów przeglądów adnotowanych informacji prasowych.

Podstawą legalności takiego korzystania z wcześniej opublikowanych w prasie drukowanej lub rozpowszechnionych w radiu, telewizji i Internecie - czyli znajdujących się już w domenie publicznej informacji, zawartych w źródłowych materiałach prasowych, są wzmiankowane wyżej odpowiednie licencje ustawowe, zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odnośne przepisy związkowe, statuujące i gwarantujące powszechne prawo do informacji w międzynarodowych i krajowych aktach prawnych różnej rangi i prawa twórczości typowych dziennikarskich informacyjnych gatunków dokumentalistycznych – takich jak nasze agencyjne przeglądy adnotowanych informacji prasowych.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że nasze serwisy informacyjne oparte jedynie na wyborze, weryfikacji i ocenie zawartości informacyjnej źródłowych materiałów prasowych (medialnych) w warstwie niechronionej autorskoprawnie treści i tematyki wraz z integralnymi cytatami tych materiałów udostępniamy poszczególnym abonentom bez naruszania praw majątkowych wydawców prasy i wkraczania w zakres chronionego prawem autorskim sposobu wyrażenia poszczególnych materiałów prasowych

cuckold porn sexy video arab porn video bdsm video anal video