Komunikat o błędzie

  • Notice: unserialize(): Error at offset 691 of 751 bytes w _ctools_export_unpack_object() (linia 820 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
  • Notice: Undefined index: body w ctools_custom_content_type_get_conf() (linia 150 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).
  • Notice: Undefined index: title w ctools_custom_content_type_render() (linia 177 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).
  • Notice: Undefined index: body w ctools_custom_content_type_render() (linia 180 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).
  • Notice: Undefined index: format w ctools_custom_content_type_render() (linia 185 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).

Aktualności

02-01-2017

Podmiotowy i przedmiotowy status prawny i podstawy prawne działalności dokumentalistycznej prasowej Agencji Informacyjnej PRESS-SERVICE w zakresie tzw. monitoringu prasy (mediów)*

*Monitoring prasy (mediów) jest wyłącznie marketingowym, tylko rynkowym pojęciem, niemającym ustawowej definicji prawnej. Jedynym ustawowym terminem prawnym jest „przegląd prasy (mediów)”. Wydawcy prasowi i redaktorzy naczelni tytułów prasowych są w pełni świadomi, że tzw. monitoring prasy (mediów) jest realizowany w Polsce i na świecie w istotnie różnych formach przedmiotowych, przez podmioty mające różny status prawny, w tym przez agencje prasowe.

Należąca do PRESS-SERVICE Monitoring Mediów prasowa dokumentalistyczna Agencja Informacyjna PRESS-SERVICE, to niezależny od wydawców prasowych, specjalistyczny, komplementarny, niekonkurencyjny wobec wydawców prasy podmiot prasowy. Korzysta z prawnomiędzynarodowych, konstytucyjnych  i ustawowych gwarancji wolności prasy. Nikt nie może licencjonować, ani w żaden inny sposób ograniczać legalnej, społecznie niezbędnej dokumentalistycznej prasowej agencyjnej działalności informacyjnej, albowiem jest to prawnie zabronione. W szczególności nie powinny podejmować takich działań inne podmioty prasowe, komplementarne, niekonkurencyjne wobec dokumentalistycznej Agencji Prasowej PRESS-SERVICE. Wolność prasy jest w Polsce konstytucyjną zasadą ustrojową statuowaną w art. 14 Konstytucji RP. Wszelkie bezprawne ograniczenia wolności prasy i wypowiedzi są zatem prawnie zabronione.

Prasowa dokumentalistyczna Agencja Informacyjna PRESS-SERVICE działa na podstawie art. 14 konstytucji RP oraz  art. art. 1, 6, 7, 10, 12 i następnych ustawy Prawo Prasowe i licencji ustawowych statuowanych w art. 25, 29 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zezwalających na tworzenie i udostępnianie przeglądów prasy i na cytowanie chronionych autorskoprawnie utworów zgodnie z prawami gatunku twórczości. Właśnie w taki, w pełni legalny sposób i w takich, prawem przewidzianych formach, prasowa Agencja Informacyjna PRESS-SERVICE tworzy oraz dostarcza własne agencyjne serwisy przeglądów adnotowanych informacji prasowych (medialnych) tylko ich imiennym abonentom. Nie są to ani zwielokrotnienia wydań tytułów dzienników, ani nawet samych poszczególnych materiałów prasowych – czyli tzw. wycinki prasowe. Są to własne dokumentalistyczne materiały prasowe oraz agencyjne serwisy ich przeglądów tematycznych adnotowanych informacji prasowych (medialnych). Są one przedmiotem autorskich praw wyłącznych Agencji, a nie praw wyłącznych wydawców prasowych.

Przeglądy prasowej Agencji Informacyjnej PRESS-SERVICE są zawsze wieloźródłowe, nie są nigdy wyłącznie przeglądami prasy drukowanej, ani nie ograniczają się do jednego lub trzech dzienników, czy ich pełnych kolejnych wydań. Są przeglądami autorsko wybranych i adnotowanych informacji prasowych - nie są przeglądami wiadomości prasowych lub zbiorami tzw. wycinków prasowych stanowiących jedynie elektroniczne, cyfrowe zwielokrotnienia źródłowych materiałów prasowych. Dokumentalistyczne własne agencyjne przeglądy adnotowanych wieloźródłowych informacji prasowych (medialnych) są zawsze utworami będącymi przedmiotem autorskich majątkowych praw wyłącznych naszej Agencji Informacyjnej PRESS-SERVICE wraz ze stanowiącymi, konieczne merytoryczno-prawnie, integralne części dokumentalistycznych przeglądów adnotowanych informacji prasowych, zakładkowymi, referencyjnymi cytatami w postaci pełnych źródłowych materiałów prasowych, w których zawarte zostały opublikowane, wyszukane, wybrane i autorsko adnotowane oraz zestawione w kolejnych wydaniach własnych agencyjnych serwisów naszej Agencji wieloźródłowe informacje prasowe. Takie źródłowe cytaty są zgodne z prawami dokumentalistycznej odmiany gatunku prasowej twórczości dziennikarskiej, jaką jest przegląd informacji z prasy (mediów) oraz warsztatowo, merytorycznie i prawnie konieczne.        

Agencja Inforacyjna PRESS-SERVICE nie zwielokrotnia we własnej, legalnej, niezależnej od wydawców prasowych dokumentalistycznej działalności wydań żadnych tytułów prasy. Nie działa na podstawie art. 30 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Działamy zgodnie z odnośnymi postanowieniami Konwencji Berneńskiej i traktatów Światowej Organizacji Prawa Własności Intelektualnej, jak też z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz gwarancjami powszechnego prawa do informacji, jako jednego z podstawowych praw człowieka, statuowanymi w art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Cywilnych i Politycznych oraz w artykule 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Wydawcy prasowi, ani wydawane przez nich tytuły prasy, nie mogą domagać się uzyskiwania licencji na prowadzoną legalną prasową dokumentalistyczną informacyjną  działalność. Własne agencyjne serwisy przeglądów adnotowanych informacji prasowych nie są bezspornie substytutami pełnych wydań tytułów prasy drukowanej ani ich elektronicznych wersji. Nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego między korzystaniem z agencyjnych chronionych autorskoprawnie dokumentalistycznych serwisów adnotowanych informacji prasowych a sprzedażą egzemplarzową lub prenumeratą papierowych wersji drukowanych lub elektronicznych wersji tych dzienników, ani innych tytułów prasowych.

Wydawcy prasowi nie są podmiotami praw pokrewnych, statuowanych w Konwencji Rzymskiej, gdyż nie mają monopolu majątkowych praw wyłącznych do wszystkich publikowanych w ich tytułach materiałów prasowych. Polski ustawodawca także dlatego nie wymienił ich w art. 104 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w - będącym ustawową normą kompetencyjną - zamkniętym katalogu jedynie uprawnionych do tworzenia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Dostrzegają to sami wydawcy. W treści Uchwały nr 6 XXII Walnego Zgromadzenia Izby Wydawców Prasy w sprawie ochrony treści prasowych i wprowadzenia praw pokrewnych dla wydawców prasy czytamy bowiem: „w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych należy uznać wydawców prasy za producentów treści i tym samym – z jednej strony – objąć wydawców regulacją art. 104 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Cytowanie we własnych autorskich agencyjnych serwisach przeglądów adnotowanych informacji prasowych Agencji Informacyjnej PRESS-SERVICE jest w pełni zgodnie z prawem.

cuckold porn sexy video arab porn video bdsm video anal video